Overslaan en naar de inhoud gaan

PRIVACYVERKLARING

MBM vzw, Zelemsebaan 91 te 3560 Lummen neemt in dit privacybeleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacybeleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Bij deelname aan één van onze activiteiten wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacybeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. MBM vzw behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen MBM vzw is onderworpen aan het Belgisch recht en de Europese privacyregels.

 

MBM vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin vragen heeft hierover of met ons wenst contact op te nemen, kan dit via volgende contactgegevens:

MBM vzw

Zelemsebaan 91

3560 Meldert (LUMMEN)

mbmeldert@gmail.com

Deze privacyverklaring is van toepassing op de leden van de vzw MBM,  personen die in kader van onze activiteiten vragen stellen via ons inschrijvingsformulier of per mail, personen die aan bepaalde activiteiten, georganiseerd door de vzw MBM, deelnemen

 1. PERSOONSGEGEVENS DEELNEMERS ACTIVITEITEN


MBM vzw. registreert en verwerkt  persoonsgegevens van deelnemers aan specifieke activiteiten, georganiseerd door de vzw MBM.
Onder specifieke activiteiten worden verstaan:

 • Fietstochten
 • Daguitstappen met vervoer, georganiseerd door de vzw
 • Wandeltochten
 • Andere activiteiten waarvoor het noodzakelijk is het aantal deelnemers te kennen en hun leeftijd en  waarvoor het eventueel noodzakelijk is een tijdelijke verzekering af te sluiten.


Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die  u ons zelf geeft bij:

 • Het invullen van een online inschrijvingsformulier via de website
 • Het invullen van een papieren inschrijvingsformulier
 • Het doorsturen van een inschrijvings-email

Gegevens door U meegedeeld bij het invullen van het inschrijvingsformulier:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw woonplaats
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoon- en/of gsmnummer


 

 1. PERSOONSGEVENS LEDEN MBM VZW
   

MBM vzw registreert en verwerkt  persoonsgegevens van de leden die deel uitmaken van de vzw MBM. Het gaat om volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoon- en/of gsmnummer
 • Woonplaats/postcode
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternr (enkel van bestuursleden)

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in:

Digitale gegevensdrager en/of online gegevensdatabank (cloud, webserver, mailserver)

 

 1. Persoonsgegevens, opgeslagen bij ledenbestanden:
  MBM vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document
 2. Persoonsgegevens deelnemers activiteiten
  MBM vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document

 1. Contactname:
  MBM vzw. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 2. Organisatie activiteiten:
  1. Voor sommige activiteiten zoals uitstappen is het noodzakelijk om het aantal deelnemers te kennen ten einde vervoer te kunnen organiseren.. Hiervoor is een geldige inschrijving .noodzakelijk.
  2.  Voor sommige activiteiten is het noodzakelijk om een  verzekering af te sluiten. In sommige gevallen dienen we hieromtrent uw persoonsgegevens te kennen.
 3. Wettelijke verplichtingen

MBM vzw neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw

persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van onze organisatie dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is enkel beperkt tot de bestuursleden van de MBM vzw. Aan deze personen wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Bij een bepaald event, kan de verantwoordelijke voor deze activiteit, tijdelijk toegang hebben tot de persoonsgegevens, die rechtstreeks van belang zijn, voor het inrichten van deze gebeurtenis.

MBM vzw verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden.

Enkel indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u mee te delen aan overheidsinstanties, zullen wij overgaan tot deze actie.

In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Verzekering
 • Bank

Tijdens de activiteiten van de Mannenbond Meldert kunnen er foto’s genomen worden. Deze zijn bedoeld voor gebruik op de website, mbmeldert.be of voor publicatie in de openbaren Facebookpagina van de Mannenbond Meldert, https://www.facebook.com/mbmeldert.
Het digitaal fotografisch materiaal wordt door onze leden zelf gemaakt. Deze foto’s worden bewaard op een externe harde schijf. Deze harde schijf bevindt zich op de maatschappelijke zetel van vzw Mannenbond Meldert.

Wij garanderen alle wettelijke bepalingen inzake auteurs-, portret- en exploitatierecht in verband met dit beeldmateriaal te respecteren

Er worden hier geen persoonsgevens op bewaard.

 • Beheerder/Verantwoordelijke van deze FaceBook pagina is Peter DEDROOG.
 • Op deze pagina wordt info over onze activiteiten geplaats.
 • Conform de regelgeving kunnen foto’s van afgelopen activiteiten worden geplaatst.

U kan te allen tijde  foto’s waarop U afgebeeld wordt laten verwijderen. U dient hiervoor een mail te sturen naar mbmeldert@gmail.com

De website van MBM VZW. maakt geen gebruik van Google Analytics of een andere tracker die bezoekersverkeer registreert.

De website van MBM VZW. maakt gebruik van één cookie, eigen aan het “management system” van de site. Het betreft een cookie welke detecteert of de browser, gebruikt door de bezoeker, java-script heeft geactiveerd. Deze cookie is noodzakelijk om de functionaliteit van de site te garanderen..

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen.

U kunt een gemotiveerd verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mbmeldert@gmail.com.  

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  (Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren).

Men zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U hebt steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

MBM VZW. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van MBM VZW. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.