GESCHIEDENIS VAN MELDERT

Dit jaar bestaat de Mannenbond van Meldert 25 jaar. ’t Is een goede gelegenheid om eens in het kort te overlopen wat deze vereniging in deze 25 jaar gedaan of verwezenlijkt heeft.
Van bij de start zijn er nog 3 leden actief: André Ector, Dominique Porters en ikzelf, Bony Suffeleers. Volgende artikels zijn in ‘Kerk en Leven’ verschenen.
Elke week zal er een artikel gepubliceerd worden op deze site.

DEEL 1. HET BEGIN

In het voorjaar van 1992 riep de toenmalige pastoor van Meldert, Frans Hermans, een 20-tal mannen tesamen in het zaaltje van de oude pastorij. Hij wou eens overleggen wat mannen konden doen voor de Meldertse gemeenschap. De KWB was langzaam uitgedoofd en pastoor Frans vroeg of deze mannen het zagen zitten om ofwel onder KWB verder te werken of met iets heel nieuws te starten. Er werd voor het tweede gekozen zonder af te hangen van een of ander vereniging. Er werd besproken wat deze nieuwe vereniging zou kunnen doen. Een eerste en voornaam punt was dat de activiteiten voor alle Meldertenaren zouden zijn en dat ze een aanvulling zijn, iets dat de andere verenigingen niet deden.

Dan werd er besproken in welke domeinen ze konden werken: zo kwam o.a. het domein van sport,ontspanning, informatie en cultuur uit de bus.

Groepjes van 4 à 5 personen kozen een van deze domeinen. Daarin werd verder overlegd wat men in elk domein practisch kon doen. Er werden allerlei voorstellen gedaan die verder in de grote groep zouden besproken worden.

In een volgende vergadering werden afspraken gemaakt wat er zo spoedig mogelijk kon verwezenlijkt worden. Ook werd er een dagelijks bestuur gekozen: voorzitter: Manuel Vanderheiden, secretaris: Frans Menten en schatbewaarder: Louis Vranckx. Er werd ook een statuut opgesteld en … men zou zo vlug mogelijk starten met activiteiten. In de allereerste folder van de mannenbond, die in gans Meldert werd verspreid, lezen we het volgende:

Dit bericht moet door elke inwoner van MELDERT gelezen worden: werp het daarom niet zo maar weg!!!!! De "MANNENBOND van MELDERT" (MBM) is er officieel! 'MBM’ is een parochiale vereniging door mannen die zich als doel stelt aktiviteiten te organiseren voor iedereen (kinderen, vrouwen en mannen) en daardoor de (parochiale) samenhorigheid te bevorderen. Zowel voor het "sportieve", het "ontspannende" als het "informatieve" wordt er gekozen en ingericht, zonder activiteiten van andere verenigingen te overlappen.

Verder stond er in welke de eerste activiteiten zouden zijn i.v.m sport, ontspanning en informatie.

DEEL 2 - NAAM, LOGO, DE EERSTE ACTIVITEITEN

Hoe kwam men aan de naam? Een van de leden stelde voor om een naam als tegenhanger van de vrouwenbond (de huidige KVLV) te kiezen en zo kwam ‘Mannenbond’ uit de bus.
Er werd ook voor een logo ontworpen; er moest iets zeer kenbaar van Meldert op staan en de plaats waar veel activiteiten doorgaan. Zo kwam het logo tot stand met de kerk en de parochiezaal (van toen) en de letters MBM (Mannen-Bond Meldert).

In het eerste infopakket verspreid over gans Meldert stonden ook de activiteiten die MBM in 1992 al wil inrichten: 3 domeinen werden aangehaald. Ik wil deze graag eens overlopen met wat extra uitleg:

Sport:

1.Volleybal voor iedereen op de speelplaats van de “oude jongensschool” telkens vanaf 19.30 u. op de 2de of 3de dinsdag van de zomermaanden. Zo startte de eerste activiteit op dinsdag 16 juni 1992 met een 15 tal deelnemers en enkele kijkers.
2. Georganiseerd joggen in de bossen van Hees: vertrek telkens om 19.30 u. vanop het kerkplein op de laatste dinsdag van de zomermaanden. De eerste jogging was op dinsdag 30 juni 1992 met een 10-tal lopers. (Jos Aerts was de grote trekker.)

Ontspanning:

1. Vakantiezoektocht (per fiets of auto) tijdens de maanden juli en augustus met als titel: Vakantiezoektocht 1992 MELDERT: (on)bekend? Het was een zoektocht doorheen gans Meldert met 50 vragen en ook 15 vragen voor kinderen. De uiterste hoekjes van Meldert werden aangedaan en ik denk ook alle straten. Iedere inwoner had een formulier met wegbeschrijving, vragen, informatie en antwoorblad, in zijn brievenbus gevonden. Deze zoektocht was toen een gespreksonderwerp en vele inwoners gingen proberen om de verschillende vragen op te lossen. Naar het schijnt waren er enkele zeer moeilijke vragen bij en moest er gegokt worden, dat maakte dat velen met goede moed begonnen aan de tocht, maar halfweg afhaakten. Toch kwamen er 120 antwoordbladen van volwassenen binnen en 25 van kinderen. Er waren mooie prijzen voorzien met kasten en stoelen (meubelen Van Pelt), cadeaubonnen en geschenken van plaatselijke handelaars. De prijsuitreiking was op zondag 27 september.
2. Op die dag was er ook nog ’n Eendaagse zoektocht per fiets of auto doorheen de St.- Annastraat, Schurfertstraat en een gedeelte van Zelem. Het was een zoektocht met wegvallen en strikvragen. Een 80-tal deelnemers waagden het en moesten ondervinden dat ze dikwijls in de val gelokt waren. De prijsuitreiking was eveneens op 27 september. (Bony Suffeleers was de opsteller en de grote bezieler van beide zoektochten)

Info:

EHBO (in huis) Er werden 2 avonden voorzien over eerste hulp in huis gegeven door leden van het Rode Kruis. De 1ste avond was op donderdag 12 november en de 2de een week later. Een 20-tal mensen kwamen luisteren.

DEEL 3. ACTIVITEITEN

In de beginperiode werden enkele fabrieksbezoeken afgelegd: Friesland-Campina (toen nog De Bic), Janssen pharmaceutica in Beerse.

Maar ik wil nu wat meer uitbreiden over een activiteit die toen een heel groot succes was namelijk de ‘Kerstboomverbranding’. De eerste was op vrijdag 08 januari 1993. Er zouden er nog een 8-tal volgen. Het concept was heel eenvoudig: kerstbomen werden opgehaald om te verbranden achter de parochiezaal( nu het OC). De bedoeling was om mensen van Meldert bijeen te krijgen voor een gezellig praatje met een drankje en een hapje. En dat gebeurde ook: er werd een jeneverbar geïnstalleerd, een hamburgertent; in de keuken werden oliebollen gebakken en in de parochiezaal bier getapt.

Er was een optreden van een muziekband en dansers. Plaatselijke zangers of zangeressen traden op in de parochiezaal. Countrydansers zetten hun beste beentjes voor. Ook kwamen doedelzakspelers optreden. Vuurwerk werd afgeschoten. Het was dus een hele bedoening. Heel veel inwoners van ons dorp kwamen meedoen.

Op zeker moment wilde de gemeente Lummen hun tenten niet meer uitlenen aan de Mannenbond; er werd gekozen om een tent te huren maar daardoor ging er een hele hap van de winst daar naartoe. Ondertussen waren ook de ‘Kerstallentochten’ gestart en was de animo, om nog een kerstboomverbranding te organiseren, er helemaal uit. Volgende week wil ik het hebben over die Kerststallentochten die ontstaan zijn uit MBM.

DEEL 4. MBM AAN DE WIEG VAN OC DE KALEN DRIES EN DE KERSTALLENTOCHT

De vergaderingen van MBM waren ondertussen verhuist van het pastorijzaaltje naar ‘het Schuurke’ naast de parochiezaal. In de beginperiode kwam ook voordurend het gesprek van een grotere zaal aan de orde. Deze parochiezaal was regelmatig te klein voor activiteiten. De fanfare en de schuttersgilde hadden hun locatie (zaal Vlaamse Toneelvrienden) verloren. Samen met de kerkfabriek (waarin 2 bestuursleden van MBM zetelden), de fanfare en de gemeente Lummen werd er overlegd. Er kwam een mooie oplossing uit de bus. De gemeente zal een nieuwe zaal bouwen verbonden aan de parochiezaal. De inrichting en uitbating zou voor Meldert zijn. Er werd een comité opgericht en zo kwam het ontmoetingscentrum ‘De Kalen Dries’ tot stand. De VZW koos als voorzitter Frans Menten (secretaris van MBM) en als penningmeester en zaalverantwoordelijke Louis Vranckx (penningmeester van MBM). De Mannenbond was zeer fier over dit resultaat.

MBM wou ook nog eens iets heel nieuw doen in Meldert, iets waarbij alle inwoners konden betrokken worden. In Donk was er al enkele jaren een kerststallentocht, waarom zou dat ook niet in Meldert kunnen? De leden van MBM gingen in hun wijk kijken of er daarvoor interesse was. En ja hoor het was snel beklonken ‘de Kerststallentocht’ in Meldert zou doorgaan op tweede kerstdag (26 december). Er zouden elf wijken aan deelnemen: ’t Dorp, de Zelemsebaan, de Heesstraat met de Nachtegaalstraat, de Gijzevennestraat, de Hertenrodestraat, de Meldertsebaan, Blanklaar, de Geeneindestraat, de Hereheidestraat, de Geenmeerstraat en de Processieweg. Er werd een wijkcomité opgericht die zich speciaal zou bezighouden met het inrichten van deze activiteit: veiligheid, afzetten van wegen, uitstippelen van wandelroute, verzekering voor werkers, politiebijstand, verspreiding van reclame, vragen voor kerstversiering aan de huizen, afspraken over prijzen, bekertjes, … In iedere wijk werd er een kerststal klaargemaakt, in de buurt daarvan werd er een tentje of grotere tent opgericht waarin de deelnemers van de tocht iets konden drinken of eten. Zo werden er naast de gekende dranken vele soorten jenevertjes, glühwein, soep en warme choco aangeboden. Natuurlijk werd er ook voor een hapje gezorgd: iedere wijk had zo zijn specaliteit o.a hamburgers, boterham met spek, currieworsten, pizza’s, belegde broodjes, … Op 26 december 1997 was de eerste Kerststallen tocht in Meldert en … het lukte. Veel Meldertenaren namen eraan deel, veel huizen langs het wandelparcours baadden in kerstverlichting.

Ieder jaar kwamen er meer deelnemers, ook van de naburige gemeentes, er werden zelfs bussen ingericht, duizenden mensen zakten op de tweede kerstdag naar Meldert af. Wat eerst kleinschalig begon liep na 10 jaar uit de hand. Wat begon als activiteit om de samenhorigheid in een wijk te bevorderen (hetgeen grotendeels lukte) werd een karwei. Men moest werken voor vreemden. Zo begonnen veel wijken af te haken en bloedde deze activiteit praktisch helemaal dood.

In een paar wijken kan je op 2de kerstdag nog een borrel komen drinken (Blanklaar en Processieweg) en is er nog op een andere dag een BBQ of feestmaal. De kerststal van de Zelemsebaan wordt nog steeds opgebouwd, maar nu vlak naast de kerk. Ook de kerststal van de Processieweg wordt tot op heden opnieuw geplaatst. In veel wijken werd een gedeelte van de winst besteed aan een goed doel, b.v. voor de werking van Ziekenzorg of voor aankoop van schoolmateriaal.

DEEL 5. FOTO'S KERSTSTALLEN

Hieronder enkele foto's van de kerstallen in de deelnemende straten ( Kerssttallen 2007: Dorp, Zelemsebaan, Hese Nachtegalen, Gijzevenne, Blanklaar, Meldertsebaan, Geeneinde, Hereheide, Geenmeer,  Processieweg )

 

 

 

DEEL 6. MBM STEUNT LOKAAL TALENT

Dat MBM ook het lokale talent heeft gesteund willen we nu even behandelen. Zo organiseerden ze op vrijdag 6 september 1996 (Meldert kermis) een jeugdavond met een optreden van de groep Schrimshaw met als zanger Kim Lieten (later Clone) en de groep Sweater met als frontman Jo Smeets.

Op zaterdag 15 december was er een kerstshow met Chantal Câlin (Chantal Coemans, dochter van Maria Suffeleers). We lazen toen in de krant volgend artikel van Klu. Chantal schittert na jaren, weer in Meldertse kerstshow Chantal Calin trad na jaren nog eens op in Meldert. Dertig jaar geleden zong zij in het plaatselijke jeugdkerkkoor met als dirigente Paula Vanderspikken, en ook daar bracht zij wel eens een solo. Nu had de Mannenbond haar uitgenodigd voor een heuse kerstshow. Samen met tenor John Heckeleers, basbariton Tony Mersey en zijn zoontje LittIe Rickie Andres bracht zij verscheidene kerstliederen.

Het nummer 'Witte sneeuwkerstnacht' dat zij destijds ook in de - kerk zong, stond weer op het programma naast nog heel wat andere Nederlandstalige, Engelse, Duitse en zelfs Latijnse liedjes. Maar de uitdrukking: “Je bent geen sant in eigen land” ( je wordt in eigen omgeving niet gewaardeerd), bleek weer eens waar te zijn. De optredens waren zeer goed maar er was soms weinig belangstelling. De afwezigen hadden ongelijk.

Wat organiseerde MBM nog? Zo waren er de spannende pingpongtornooien en kickertornooien (tafelvoetbal).
De wijn- en de bierproefavonden mag ik zeker niet vergeten.
Er waren op de tweede paasdag de paasontbijten met paaseierenrapen voor de kinderen.
Op zondag 1 mei 1994 was er een aperitiefconcert met brunch. Een dixieband uit Dendermonde zorgde voor vrolijke muziek. Er was een koud-, warm- en dessertenbuffet voorzien.
De go-car-race over de Processieweg en de Sparrenweg lokte veel toeschouwers.
De 2-daagse kanotocht over de Nete moet ook nog vermeld worden. Ik mag ook de quizen niet vergeten die sinds een paar jaar terug worden ingericht.

, , , ,